Rezerwacja kortów - link do strony


Sonda 0 nie istnieje!
A A A

Praca dla animatora

DYREKTOR ZŁOTOWSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OGŁASZA KONKURS NA TRENERA ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROJEKTU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012” w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012” w ramach realizacji programu „Sport Wszystkich Dzieci” 

(forma zatrudnienia – umowa o pracę)

1. Wymagania niezbędne:
a) ukończył(a) 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
b) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c) nie był(a) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz. U.  
Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz.U.Nr 738 z późn. zm.)
e) ukończył(a) studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja 
ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie 
rekreacji ruchowej, albo
f) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończył(a) specjalistyczny kurs 
instruktorów w dyscyplinach sportowych i zdał(a) egzamin końcowy.

2. Wymagania dodatkowe:
mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,
b) działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak 
również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,
c) organizację imprez, turniejów, mistrzostw,
d) włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania 
merytorycznego realizowanych zadań na terenie działania programu pilotażowego
Animator Moje Boisko Orlik 2012,
e) współpracę z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie 
organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,
f) pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, organizowanie
szkoleń wolontariuszy,
g) zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,
h) inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu,
i) koordynowanie prac porządkowych,
j) doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,
k) prowadzenie wymaganej dokumentacji
l) w okresie zimowym koordynacja pracy na lodowisku

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys(CV),
b) list motywacyjny,
c) koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 przy ul. Mickiewicza w Złotowie, (tj. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanych w trakcie trwania programu w postaci szczegółowego harmonogramu, przy uwzględnieniu 80 godzin zajęć w miesiącu), załącznik nr 1
d) kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich 
i instruktorskich,
e) kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy,
f) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
oraz listy referencyjne,
g) oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów
finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (na załączonym druku stanowiącym 
załącznik nr 1 do wniosku),
h) oświadczenie o niekaralności,
i) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
j) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej w godzinach pracy ZCAS lub pocztą na adres jednostki (Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, al. Piasta 26, 77-400 Złotów). Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Dotyczy: Animator Moje Boisko Orlik 2012 do dnia 28 sierpnia 2009 roku do godz. 12.00
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie składać się będzie z II etapów:
I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz merytoryczne sprawdzenie koncepcji funkcjonowania programu.
Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zlotow.pl
II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji pilotażowego programu – Animator Sportu – Moje Boisko Orlik 2012.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie.

Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego, brak numeru telefonu wyłącza 
z możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Złotowa.

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.